time_table_941_07

نسخهٔ هفتم

برنامه در آموزش وارد شده است لطفا بررسی کنید تا مشکلی وجود نداشته باشد و جدول یکم (درس‌ها) و جدول آخر (آزمون‌ها) با آنچه در سامانهٔ آموزش است همخوانی داشته باشد. جدول مناسب برای آموزش احتمالا ناهماهنگی‌هایی با برنامهٔ وارد شده دارد که مهم نیست. فقط جدول‌های اول و آخر مهم است.

نسخهٔ ششم

این نیمسال آخرین نیمسالی است که محاسبات عددی برگزار می‌شود زیرا در برنامهٔ جدید این درس دیده نشده است بنابراین ورودی‌های ۹۲ و پیش از آنکه نیاز به اختیاری دارند باید این درس را بردارند.

برخی از ویرایش‌ها

 • آزمعماری گروه ۲ در شنبه ساعت ۱۶ حذف شد.

 • آزمنطقی گروه ۲ یک‌شنبه ساعت ۱۶ به سه‌شنبه ساعت ۸ منتقل شد

 • آزمعماری دوشنبه ساعت ۱۶ به چهارشنبه ساعت ۸ منتقل شد* زمان برخی آزمون‌ها تغییر کرد.

پیوند به آخرین نسخهٔ در حال تغییر

پیوند دائمی برای برنامهٔ درسی این نیمسال (این پیوند شاید آخرین نسخه را نشان ندهد زیرا سرویس دهنده‌های اینترنت پرونده‌ها را گاهی تا چند روز در خود ذخیره می‌کنند و به جای این که از وب‌گاه اصلی گرفته شود که به روز شده است نسخهٔ قدیمی‌تر را نشان دهند. البته پس از این که برنامه وارد سامانهٔ آموزش شد و این پرونده تغییر نکرد همین پرونده آخرین نسخه خواهد شد. البته فشردن کلید ترکیبی Ctrl+R یا کلید F5 در مرورگر نیز انجام شود.)

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی نیمسال ۹۴۱

time_table_941_06

نسخهٔ ششم

این نیمسال آخرین نیمسالی است که محاسبات عددی برگزار می‌شود زیرا در برنامهٔ جدید این درس دیده نشده است بنابراین ورودی‌های ۹۲ و پیش از آنکه نیاز به اختیاری دارند باید این درس را بردارند.

برخی از ویرایش‌ها

 • آزمعماری گروه ۲ در شنبه ساعت ۱۶ حذف شد.

 • آزمنطقی گروه ۲ یک‌شنبه ساعت ۱۶ به سه‌شنبه ساعت ۸ منتقل شد

 • آزمعماری دوشنبه ساعت ۱۶ به چهارشنبه ساعت ۸ منتقل شد* زمان برخی آزمون‌ها تغییر کرد.

پیوند به آخرین نسخهٔ در حال تغییر

پیوند دائمی برای برنامهٔ درسی این نیمسال (این پیوند شاید آخرین نسخه را نشان ندهد زیرا سرویس دهنده‌های اینترنت پرونده‌ها را گاهی تا چند روز در خود ذخیره می‌کنند و به جای این که از وب‌گاه اصلی گرفته شود که به روز شده است نسخهٔ قدیمی‌تر را نشان دهند. البته پس از این که برنامه وارد سامانهٔ آموزش شد و این پرونده تغییر نکرد همین پرونده آخرین نسخه خواهد شد. البته فشردن کلید ترکیبی Ctrl+R یا کلید F5 در مرورگر نیز انجام شود.)

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی نیمسال ۹۴۱

time_table_941_05

نسخهٔ پنجم

برخی از ویرایش‌های انجام شده:

 • افزودن درس‌های پایهٔ برای ورودی ۹۴ به همین جدول

 • افزودن برنامهٔ مناسب برای آموزش

 • تغییر زمان آزمون‌های هوش، گرافیک،‌ محاسبات و شیوه

نسخهٔ چهارم (زمان آزمون‌ها)

نسخهٔ سوم

نسخهٔ دوم

نسخهٔ یکم برنامه نیمسال یکم ۱۳۹۴

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی

پیوند دائمی برای برنامهٔ درسی این نیمسال (این پیوند شاید آخرین نسخه را نشان ندهد زیرا سرویس دهنده‌های اینترنت پرونده‌ها را گاهی تا چند روز در خود ذخیره می‌کنند و به جای این که از وب‌گاه اصلی گرفته شود که به روز شده است نسخهٔ قدیمی‌تر را نشان دهند. البته پس از این که برنامه وارد سامانهٔ آموزش شد و این پرونده تغییر نکرد همین پرونده آخرین نسخه خواهد شد. البته فشردن کلید ترکیبی Ctrl+R یا کلید F5 در مرورگر نیز انجام شود.)

ویرایش چهارم برنامهٔ درسی(افزوده شدن آزمون‌ها)

نسخهٔ چهارم (زمان آزمون‌ها)

نسخهٔ سوم

نسخهٔ دوم

نسخهٔ یکم برنامه نیمسال یکم ۱۳۹۴

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی

پیوند دائمی برای برنامهٔ درسی این نیمسال (این پیوند شاید آخرین نسخه را نشان ندهد زیرا سرویس دهنده‌های اینترنت پرونده‌ها را گاهی تا چند روز در خود ذخیره می‌کنند و به جای این که از وب‌گاه اصلی گرفته شود که به روز شده است نسخهٔ قدیمی‌تر را نشان دهند. البته پس از این که برنامه وارد سامانهٔ آموزش شد و این پرونده تغییر نکرد همین پرونده آخرین نسخه خواهد شد. البته فشردن کلید ترکیبی Ctrl+R یا کلید F5 در مرورگر نیز انجام شود.)

مصوبه‌های گروه در تاریخ ۹۴۰۶۰۳ دربارهٔ ویرایش پیشنیازی درس‌ها

صفحهٔ مصوبه‌های گروه

 • برای اين كه میان دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۲ و پیش از آن و ورودی ۹۳ به بعد هماهنگی باشد و مشكلات كمتری برای درس‌ها پیش بیاید برای برنامهٔ درسی ورودی ۹۲ و پیش از آن تصویب شد:

  • چون نیمسال آینده آخرین نیمسالی است كه درس ذخیره و بازیابی ارائه خواهد شد بنابراین پیشنیازهای آن كامل برداشته شود تا همهٔ دانشجویان ورودی ۹۲ و پیش از آن بتوانند این درس را بردارند.

  • ذخیره و بازیابی از پیشنیازی سیستم عامل، پایگاه داده و نرم۱ برداشته شود.

 • پیشنیازهای درس‌های كارشناسی ورودی ۹۳ و پس از آن برای برطرف كردن برخی از مشكلات به صورت زیر تصویب شد:

  • «رياضيات گسسته» مانند «ساختمان گسسته» پيشنيازی نداشته باشد فقط از نيمسال دوم دانشجو بتواند این درس را بگیرد.

  • پيشنياز نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها فقط رياضيات گسسته شود.

  • شبكه های كامپیوتری همنياز با سيستم عامل شود.

  • نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها به پيشنياز كامپايلر افزوده شود.

  • درس طراحی الگوریتم پیشنیاز هوش مصنوعی گذاشته شود.

  • پیشنیاز پروژه گذراندن۸۰ واحد درسی شود.

  • روش ارائه و پژوهش پیشنیاز «کارآموزی» و «پروژه» شود.

  • همچنین یادآوری و تأکید می‌شود همهٔ دانشجویان کارشناسی باید پیش از زمان حذف و اضافهٔ نیمسالی که در آن نیمسال واحدهایشان به صد واحد می‌رسد موضوع پروژهٔ خود را به تصویب گروه برسانند. برای بیشتر دانشجویان این زمان در آغاز نیمسال هفتم خواهد بود بنابراین باید در تابستان پیش از آن، روی انتخاب موضوع پروژه کار کنند.

نسخهٔ سوم برنامهٔ درسی نیمسال یکم ۱۳۹۴

ویرایش سوم برنامه درسی آماده شد. پیوند به آخرین نسخهٔ در حال تغییر

ویرایش‌ها به قرار زیر است:

 • نرم۱ به یک‌شنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۸ منتقل شد.

 • آزمنطقی ساعت ۱۴ روز یک‌شنبه افزوده شد.

 • آزریز(فتاح) از یک‌شنبه ۸ به سه‌شنبه ۱۶ انتقال یافت

 • معماری کامپیوتر(گلی) دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ افزوده شد.

 • زمان جلسهٔ گروه تغییر کرد.

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی

نسخهٔ یکم برنامه نیمسال یکم ۱۳۹۴

نسخهٔ دوم

نسخهٔ سوم

پیوند دائمی برای برنامهٔ درسی این نیمسال

نسخهٔ دوم برنامهٔ درسی و توضیح‌های نیمسال یکم ۱۳۹۴

ویرایش دوم برنامه درسی آماده شد. پیوند به آخرین نسخهٔ در حال تغییر

ویرایش‌ها به قرار زیر است:

 • برنامه‌های دکتر بابامیر و دکتر ابراهیم‌پور تغییر کرد. برای دانشجویان کارشناسی زمان هوش مصنوعی تغییر کرد و درس شیوه را دکتر بابامیر شنبه ۱۶ تا ۱۸ ارائه نمود.

 • برنامه نویسی پیشرفته به ساعت ۱۸ تا ۲۰ شنبه و دوشنبه تغییر کرد و استاد آن دکتر باقری گذاشته شد.

 • آزالکترونیکی از چهارشنبه به یکشنبه ۱۴ تا ۱۶ منتقل شد.

 • جلسه گروه سه‌شنبه ۱۴ تا ۱۶ گذاشته شد.

 • درس کامپایلر به ساعت ۱۴ تا ۱۶ منتقل شد.

 • مدار الکتریکی به ۱۴ تا ۱۶ منتقل شد. البته احتمال تغییر بیشتر آن وجود دارد زیرا گروه‌های برق ارائه کنندهٔ این درس برای ما هستند.

 • افزودن درس روش ارائه و پژوهش تا دانشجویان ورودی ۹۳ نیز بتوانند آن را بگیرند.

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی

نسخهٔ یکم

نسخهٔ دوم

پیوند به آخرین نسخهٔ در حال تغییر

پیوند دائمی برای این نیمسال

نسخهٔ یکم برنامهٔ درسی و توضیح‌های نیمسال یکم ۱۳۹۴