لیست دروس فعال گروه مهندسی کامپیوتر مقطع همه مقاطع
ردیفکدشرح فارسیشرح لاتینپیش نیازهم نیازتعداد واحد کلتعداد واحد تئوریتعداد واحد عملینوع درسوضعیت درس
1 30010 کارگاه کامپیوتر 1.00 1.00 0.00 عملی پايه
2 30011 کارگاه عمومی General Workshop 1.00 0.00 1.00 نظری پايه
3 30019 آزمایشگاه کامپیوتر Computer Lab 30020, 1.00 0.00 1.00 عملی اصلي
4 30020 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی Fundamentals of Computer and Programming 4.00 4.00 0.00 نظری اصلي
5 30022 ساختمانهای گسسته Discrete Structures 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
6 30023 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم Machine Language and System Programming 30020, 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
7 30026 مدارهای الکتریکی 1 Electrical Circuits I 96001, 96003,96011, 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
8 30027 آز مدارهای الکتریکی 1 Electrical Circuits lab 30026,96111, 1.00 0.00 1.00 عملی اصلي
9 30029 آز مدارهای منطقی Digital Logic Circuits Lab 30027,211716, 1.00 0.00 1.00 عملی اصلي
10 30033 آز معماری کامپیوتر Computer Systems Architecture Lab 30029,211721, 1.00 0.00 1.00 عملی اصلي
11 30036 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی Design and Implementation of Programming Languages 211715, 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
12 30037 ریزپردازنده 1 Microprocessor I 211721, 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
13 30038 آز ریزپردازنده 1 Microprocessor I Lab 30033, 30037, 1.00 0.00 1.00 عملی تخصصي
14 30042 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی Technical Representation Methods 211718, 2.00 2.00 0.00 نظری اصلي
15 30070 ذخیره و بازیابی اطلاعات Information Storage and Retrieval 211715, 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
16 30071 هوش مصنوعی Artificial Intelligence 211723, 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
17 30073 مهندسی نرم افزار 1 Software Engineering I 211714, 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
18 30074 اصول طراحی پایگاه داده ها Principles of Database Design 211715, 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
19 30075 مهندسی نرم افزار 2 Software Engineering II 30073, 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
20 30079 کاراموزی Training 211721, 2.00 0.00 2.00 عملی كارآموزي
21 30101 روشهای محاسبات عددی Numerical Methods 30020, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
22 30111 طراحی و پیاده سازی سیستمهای بلادرنگ 30073,211722, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
23 30113 مدلسازی و ارزیابی سیستمهای کامپیوتری 96005,211721,211722, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
24 30115 اصول طراحی واسط کاربر 30075, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
25 30117 برنامه نویسی توصیفی 30036, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
26 30119 برنامه نویسی همروند Concurrent Programming 30036, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
27 30121 گرافیک کامپیوتری 1 Computer Graphics I 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
28 30123 محیط های چند رسانه ای 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
29 30125 سیستمهای خبره 30071, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
30 30127 گرافیک کامپیوتری 2 Computer Graphics II 30121, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
31 30129 شبیه سازی کامپیوتری Computer Simulation 30073,96022, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
32 30132 پردازش تکاملی Evolutionary Computation 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
33 30133 نظریه گراف . 3.00 0.00 0.00 نظری غيره
34 30134 مدیریت پروژه های نرم افزاری Sofware Projects Management 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
35 30201 رباتیک Robotics 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
36 30202 پردازش تصاویر دیجیتال Digital Image Processing 3.00 3.00 0.00 نظری انتخابي
37 30203 اصول و مبانی مدیریت 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
38 30209 کارآفرینی 2.00 2.00 0.00 نظری اختياري
39 37103 دینامیک 37102, 2.00 0.00 0.00 نظری غيره
40 37128 گزارش نویسی فنی 2.00 0.00 0.00 نظری غيره
41 211711 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
42 211712 مدارهای الکتریکی 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
43 211713 ریاضیات گسسته 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
44 211714 برنامه سازی پیشرفته Advanced Programming 30020, 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
45 211715 ساختمان داده ها Data Structures 211713,211714, 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
46 211716 مدارهای منطقی Digital Logic Circuits 211713, 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
47 211717 نظریه زبانها و ماشینها Theory of Automata and Languages 211713, 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
48 211718 زبان تخصصی Technical Language 93108,211714, 2.00 2.00 0.00 نظری اصلي
49 211719 روش پژوهش و ارائه 211718, 2.00 2.00 0.00 نظری اصلي
50 211720 ریاضیات مهندسی(کامپیوتر) 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
51 211721 معماری کامپیوتر Computer Systems Architecture 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
52 211722 سیستمهای عامل Operating Systems 211715,211721, 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
53 211723 طراحی الگوریتم ها Algorithms Design 211715, 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
54 211724 طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
55 211725 سیگنال ها و سیستم ها 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
56 211726 ریزپردازنده و زبان اسمبلی 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
57 211727 شبکه های کامپیوتری Computer Networks 211715,211721, 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
58 211728 هوش مصنوعی و سیستم های خبره 211723, 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
59 211729 اصول طراحی کامپایلرها Principles of Compiler Design 211715,211717, 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
60 211730 آز سیستم عامل Operating Systems Lab 211722, 1.00 0.00 1.00 عملی تخصصي
61 211731 آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر 1.00 0.00 1.00 نظری اصلي
62 211732 آزمایشگاه ریزپردازنده 1.00 0.00 1.00 نظری اصلي
63 211733 آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 1.00 0.00 1.00 نظری اصلي
64 211734 مدارهای الکترونیکی Electronic Circuits 30026, 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
65 211735 آز مدارهای الکترونیکی Electronic Circuits Lab 30027,211734, 1.00 0.00 1.00 عملی آزمايشگاهي
66 211736 تحلیل و طراحی سیستم ها 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
67 211737 پایگاه داده ها 211715, 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
68 211738 طراحی زبان های برنامه سازی 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
69 211739 مهندسی نرم افزار 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
70 211740 مهندسی اینترنت Internet Engineering 211727, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
71 211741 کارآموزی(مهندسی کامپیوتر) 30042,211722, 1.00 0.00 1.00 نظری تخصصي
72 211742 پروژه نرم افزار Software Projects 30042,211722, 3.00 0.00 3.00 عملی پروژه كارشناسي
73 211743 مباحث ویژه1 3.00 3.00 0.00 نظری غيره
74 211747 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 1.00 0.00 1.00 نظری اختياري
75 211749 آز پایگاه داده ها Database Lab 30074, 1.00 0.00 1.00 عملی تخصصي
76 211751 آز مدارهای واسط 211763, 1.00 0.00 1.00 عملی غيره
77 211758 کارگاه برنامه نویسی مت لب 1.00 1.00 0.00 نظری اختياري
78 211760 طراحی بازی های کامپیوتری 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
79 211763 طراحی مدارهای واسط 30037, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
80 211764 اقتصاد مهندسی 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
81 211765 امنیت شبکه Network Security 211727, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
82 211766 طراحی شی گرای سیستم ها 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
83 211767 نظریه محاسبات 211717, 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
84 215801 معماری کامپیوتر پیشرفته Advanced Computer Architecture 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
85 215802 سیستمهای عامل پیشرفته Advanced Operating Systems 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
86 215803 ریاضیات پیشرفته در مهندسی کامپیوتر 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
87 215804 پایگاه داده پیشرفته Advanced Database 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
88 215805 الگوریتمهای موازی Parallel Algorithms 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
89 215806 مدلسازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
90 215811 مهندسی نرم افزار پیشرفته Advanced Software Engineering 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
91 215812 سیستم های خبره و مهندسی دانش 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
92 215813 سیستم های توزیع شده 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
93 215814 شبکه های کامپیوتری پیشرفته 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
94 215815 مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
95 215816 طراحی نرم افزار های مطمئن Reliable Software Design 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
96 215818 شبکه های عصبی Neural Networks 3.00 3.00 0.00 نظری انتخابي
97 215819 پردازش تصاویر دیجیتال Digital Image Processing 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
98 215820 آزمون نرم افزار 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
99 215821 نظریه یادگیری 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
100 215822 داده کاوی1 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
101 215823 داده کاوی2 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
102 215824 مبانی محاسبات (رایانش )نرم 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
103 215825 روشهای محاسبه نمادی 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
104 215826 سمینار (ارشد کامپیوتر) Seminar 2.00 2.00 0.00 نظری سمينار
105 215827 سمینار (ارشد کامپیوتر) 1.00 1.00 0.00 نظری سمينار
106 215828 پایان نامه (نرم افزار) Thesis 6.00 6.00 0.00 نظری پايان نامه
107 215829 معماری نرم افزار 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
108 215830 محاسبات توری 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
109 215831 امنیت شبکه 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
110 215832 سیستم های عامل توزیع شده 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
111 215833 ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي اختياري
112 218604 پردازش تصاویر 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
113 218605 بینایی ماشین 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
114 218609 هوش ماشین 3.00 3.00 0.00 نظری اصلي
115 218611 مهندسی دانش و سیستم های خبره 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
116 218620 شبکه های عصبی 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
117 218623 نظریه یادگیری 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
118 218632 روشهای محاسبه نمادی 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
119 218635 مباحث پیشرفته در بینایی کامپیوتر 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
120 218639 مباحث پیشرفته در پردازش تکاملی 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
121 218640 مباحث پیشرفته در شناسایی الگو 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
122 218649 آزمون جامع (دکتری هوش مصنوعی) 0.00 0.00 0.00 نظری آزمون جامع
123 218651 سیستمهای عامل پیشرفته 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
124 218652 تحلیل و طراحی الگوریتم های موازی 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
125 218661 ریاضیات پیشرفته در مهندسی کامپیوتر 3.00 3.00 0.00 نظری انتخابي
126 218683 داده کاوی1 3.00 3.00 0.00 نظری غيره
127 218684 داده کاوی2 3.00 3.00 0.00 نظری غيره
128 218685 مبانی محاسبات (رایانش )نرم 3.00 3.00 0.00 نظری غيره
129 218686 رساله (دکتری هوش مصنوعی) 24.00 24.00 0.00 نظری رساله دکتری
130 218705 پایگاه داده پیشرفته 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
131 218714 امنیت سیستم های نرم افزاری 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
132 218721 سیستم های عامل توزیع شده 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
133 218739 مباحث پیشرفته در الگاریتم ها 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
134 218740 مباحث پیشرفته در روش های صوری حل مسائل 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي
135 218741 آزمون نرم افزار 3.00 3.00 0.00 نظری انتخابي
136 218742 رساله (دکتری نرم افزار) 24.00 24.00 0.00 نظری رساله دکتری
137 218743 شبکه های کامپیوتری پیشرفته 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
138 218744 آزمون جامع(دکتری نرم افزار) 0.00 0.00 0.00 نظری آزمون جامع
139 218745 معماری نرم افزار 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
140 218746 محاسبات توری 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
141 218747 امنیت شبکه 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
142 218748 سیستم های توزیع شده 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
143 218749 درستی یابی خودکار 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
144 218750 مباحث ویژه در نرم افزار1 3.00 3.00 0.00 نظری اختياري
145 218751 ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری 3.00 3.00 0.00 نظری تخصصي اختياري