برنامهٔ درسی و توضیح‌های نیمسال دوم ۱۳۹۴

فهرست مطالب این صفحه

1 برنامهٔ درسی گروه مهندسی کامپیوتر نیمسال یکم ۱۳۹۴

نسخهٔ 942-941017

این نیمسال آخرین نیمسالی است که درس « ذخیره و بازیابی ارائه می‌شود بنابراین همه‌‌ی دانشجویان ورودی ۹۲ و پیش از آن باید این درس را بردارند و پیشنیازهای آن نیز برداشته شده است.

برنامه ریزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ (۹۴۲) را آقای مهندس گلی با شرایطی پذیرفتند انجام دهند. بنابراین لطفا اگر هر گونه پرسشی در این زمینه یا پیشنهادی دارید با ایشان در میان بگذارید. رایانامهٔ ایشان در ادامه گذاشته شده است.

"salmangoli" <salmangoli@kashanu.ac.ir>; "salmangoli" <salmangoli@gmail.com>; "salman goli" <salmangoli@yahoo.com>

البته اگر فرصت کنم برخی از نسخه‌های برنامه را در این صفحه می‌گذارم ولی به هر حال نظرات خود را برای ایشان بفرستید.

نسخهٔ 942-941013