نسخهٔ سوم برنامهٔ درسی نیمسال یکم ۱۳۹۴

ویرایش سوم برنامه درسی آماده شد. پیوند به آخرین نسخهٔ در حال تغییر

ویرایش‌ها به قرار زیر است:

  • نرم۱ به یک‌شنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۸ منتقل شد.

  • آزمنطقی ساعت ۱۴ روز یک‌شنبه افزوده شد.

  • آزریز(فتاح) از یک‌شنبه ۸ به سه‌شنبه ۱۶ انتقال یافت

  • معماری کامپیوتر(گلی) دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ افزوده شد.

  • زمان جلسهٔ گروه تغییر کرد.

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی

نسخهٔ یکم برنامه نیمسال یکم ۱۳۹۴

نسخهٔ دوم

نسخهٔ سوم

پیوند دائمی برای برنامهٔ درسی این نیمسال

دیدگاه‌‌‌ها