مصوبه‌های گروه در تاریخ ۹۴۰۶۰۳ دربارهٔ ویرایش پیشنیازی درس‌ها

صفحهٔ مصوبه‌های گروه

 • برای اين كه میان دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۲ و پیش از آن و ورودی ۹۳ به بعد هماهنگی باشد و مشكلات كمتری برای درس‌ها پیش بیاید برای برنامهٔ درسی ورودی ۹۲ و پیش از آن تصویب شد:

  • چون نیمسال آینده آخرین نیمسالی است كه درس ذخیره و بازیابی ارائه خواهد شد بنابراین پیشنیازهای آن كامل برداشته شود تا همهٔ دانشجویان ورودی ۹۲ و پیش از آن بتوانند این درس را بردارند.

  • ذخیره و بازیابی از پیشنیازی سیستم عامل، پایگاه داده و نرم۱ برداشته شود.

 • پیشنیازهای درس‌های كارشناسی ورودی ۹۳ و پس از آن برای برطرف كردن برخی از مشكلات به صورت زیر تصویب شد:

  • «رياضيات گسسته» مانند «ساختمان گسسته» پيشنيازی نداشته باشد فقط از نيمسال دوم دانشجو بتواند این درس را بگیرد.

  • پيشنياز نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها فقط رياضيات گسسته شود.

  • شبكه های كامپیوتری همنياز با سيستم عامل شود.

  • نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها به پيشنياز كامپايلر افزوده شود.

  • درس طراحی الگوریتم پیشنیاز هوش مصنوعی گذاشته شود.

  • پیشنیاز پروژه گذراندن۸۰ واحد درسی شود.

  • روش ارائه و پژوهش پیشنیاز «کارآموزی» و «پروژه» شود.

  • همچنین یادآوری و تأکید می‌شود همهٔ دانشجویان کارشناسی باید پیش از زمان حذف و اضافهٔ نیمسالی که در آن نیمسال واحدهایشان به صد واحد می‌رسد موضوع پروژهٔ خود را به تصویب گروه برسانند. برای بیشتر دانشجویان این زمان در آغاز نیمسال هفتم خواهد بود بنابراین باید در تابستان پیش از آن، روی انتخاب موضوع پروژه کار کنند.

دیدگاه‌‌‌ها