برنامهٔ درسی و توضیح‌های نیمسال یکم ۱۳۹۴

فهرست مطالب این صفحه

1 انتخاب واحد و موضوع‌های مربوط به آن

1.1 برطرف شدن برخی از مشکلات انتخاب واحد ۹۴۰۶۱۹

 • حل مشکل پیشنیازی ریاضیات گسسته برای درس‌های ورودی ۹۲ و پیش از آن

 • ارائهٔ ریاضیات گسسته

 • پیشنیاز آزمدار منطقی فقط مدار منطقی گذاشته شد.

 • برداشته شدن شبکه از پیشنیازی مهندسی اینترنت فقط برای این نیمسال

 • بهبود وضعیت ریاضی ۲ روز چهارشنبه

 • ریاضی ۱ فقط پیشنیاز آمار و احتمال

متن کامل خبر


1.2 برطرف شدن مشکل درس‌های وابسته به ساختمان گسسته و چند موضوع دیگر برای انتخاب واحد ۹۴۰۶‍۱۵

۱. چون در نمودار جدید پیشنیاز درس‌های ساختمان داده، مدار منطقی و نظریه زبان ها و ماشین‌ها درس با عنوان «ریاضیات گسسته» است بنابراین دانشجویان ورودی ۹۲ و پیش از آن نمی‌توانستند درس‌های سال بالاتر را بگیرند. چون آموزش کل راه حلی دیگری برای مسأله نداشت به صورت موقت پیشیازی سه درس یاد شده برداشته شد تا دانشجویان سال بالاتر بتوانند درس‌هایی را که به نوعی وابسته به این درس‌ها بودند بگیرند. البته بنا شد پس از انتخاب واحد پیشنیاز سه درس یاد شده را آموزش دانشکده بررسی نماید.

دانشجویان با توجه به تغییر عنوان برخی از درس‌ها از ورودی ۹۳ به بعد باید در گرفتن درس‌های دقت نمایند.

 • دو درس یکسان چنین وضعیتی دارند

 • 30042 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی: برای ورودی ۹۲ و پیش از آن

 • 211719 روش پژوهش و ارائه : برای ورودی ۹۳ و پس از آن

 • همچنین دو درس زیر

 • 96021 ریاضی مهندسی : برای ورودی ۹۲ و پیش از آن

 • 211720 ریاضیات مهندسی(کامپیوتر): برای ورودی ۹۳ و پس از آن

 • همچنین دو درس زیر

 • 211712 مدارهای الکتریکی: برای ورودی ۹۲ و پیش از آن

 • 30026 مدارهای الکتریکی1: برای ورودی ۹۳ و پس از آن

۲. درس‌های ریاضی و فیزیک دانشکده برق و کامپیوتر برای همهٔ گروه‌ها به صورت مشترک ارائه می‌شود.

۳. درس‌هایی که ویژهٔ ورودی ۹۴ هستند اکنون گنجایش صفر دارند و تا آمدن دانشجویان جدید به همین شکل باقی می‌مانند.

۴. درس‌های آزمایشگاه را به عقب نیندازید و در اولین زمان آنها را بگیرند اینها تنها درس‌هایی هستند که معرفی به استاد یا همانند آن ندارند و حتما باید به صورت عملی گذرانده شوند بنابراین می‌تواند مشکل‌های بزرگی را برایتان پیش بیاورد.


2 برنامهٔ درسی گروه مهندسی کامپیوتر نیمسال یکم ۱۳۹۴

پیوند دائمی برای برنامهٔ درسی این نیمسال (این پیوند شاید آخرین نسخه را نشان ندهد زیرا سرویس دهنده‌های اینترنت پرونده‌ها را گاهی تا چند روز در خود ذخیره می‌کنند و به جای این که از وب‌گاه اصلی گرفته شود که به روز شده است نسخهٔ قدیمی‌تر را نشان دهند. البته پس از این که برنامه وارد سامانهٔ آموزش شد و این پرونده تغییر نکرد همین پرونده آخرین نسخه خواهد شد. البته فشردن کلید ترکیبی Ctrl+R یا کلید F5 در مرورگر نیز انجام شود.)

پیوند به آخرین نسخهٔ در حال تغییر

نسخهٔ هفتم

برنامه در آموزش وارد شده است لطفا بررسی کنید تا مشکلی وجود نداشته باشد و جدول یکم (درس‌ها) و جدول آخر (آزمون‌ها) با آنچه در سامانهٔ آموزش است همخوانی داشته باشد. جدول مناسب برای آموزش احتمالا ناهماهنگی‌هایی با برنامهٔ وارد شده دارد که مهم نیست. فقط جدول‌های اول و آخر مهم است.

نسخهٔ ششم

این نیمسال آخرین نیمسالی است که محاسبات عددی برگزار می‌شود زیرا در برنامهٔ جدید این درس دیده نشده است بنابراین ورودی‌های ۹۲ و پیش از آنکه نیاز به اختیاری دارند باید این درس را بردارند.

برخی از ویرایش‌ها

 • آزمعماری گروه ۲ در شنبه ساعت ۱۶ حذف شد.

 • آزمنطقی گروه ۲ یک‌شنبه ساعت ۱۶ به سه‌شنبه ساعت ۸ منتقل شد

 • آزمعماری دوشنبه ساعت ۱۶ به چهارشنبه ساعت ۸ منتقل شد

 • زمان برخی آزمون‌ها تغییر کرد.

نسخهٔ پنجم

برخی از ویرایش‌های انجام شده:

 • افزودن درس‌های پایهٔ برای ورودی ۹۴ به همین جدول

 • افزودن برنامهٔ مناسب برای آموزش

 • تغییر زمان آزمون‌های هوش، گرافیک،‌ محاسبات و شیوه

نسخهٔ چهارم (زمان آزمون‌ها)

ویرایش سوم برنامه درسی آماده شد. پیوند به آخرین نسخهٔ در حال تغییر

ویرایش‌ها به قرار زیر است:

 • نرم۱ به یک‌شنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۸ منتقل شد.

 • آزمنطقی ساعت ۱۴ روز یک‌شنبه افزوده شد.

 • آزریز(فتاح) از یک‌شنبه ۸ به سه‌شنبه ۱۶ انتقال یافت

 • معماری کامپیوتر(گلی) دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ افزوده شد.

 • زمان جلسهٔ گروه تغییر کرد.

ویرایش دوم برنامه درسی آماده شد. پیوند به آخرین نسخهٔ در حال تغییر

ویرایش‌ها به قرار زیر است:

 • برنامه‌های دکتر بابامیر و دکتر ابراهیم‌پور تغییر کرد. برای دانشجویان کارشناسی زمان هوش مصنوعی تغییر کرد و درس شیوه را دکتر بابامیر شنبه ۱۶ تا ۱۸ ارائه نمود.

 • برنامه نویسی پیشرفته به ساعت ۱۸ تا ۲۰ شنبه و دوشنبه تغییر کرد و استاد آن دکتر باقری گذاشته شد.

 • آزالکترونیکی از چهارشنبه به یکشنبه ۱۴ تا ۱۶ منتقل شد.

 • جلسه گروه سه‌شنبه ۱۴ تا ۱۶ گذاشته شد.

 • درس کامپایلر به ساعت ۱۴ تا ۱۶ منتقل شد.

 • مدار الکتریکی به ۱۴ تا ۱۶ منتقل شد. البته احتمال تغییر بیشتر آن وجود دارد زیرا گروه‌های برق ارائه کنندهٔ این درس برای ما هستند.

 • افزودن درس روش ارائه و پژوهش تا دانشجویان ورودی ۹۳ نیز بتوانند آن را بگیرند.

نسخهٔ دوم

نسخهٔ یکم