نسخهٔ دوم برنامهٔ درسی و توضیح‌های نیمسال یکم ۱۳۹۴

ویرایش دوم برنامه درسی آماده شد. پیوند به آخرین نسخهٔ در حال تغییر

ویرایش‌ها به قرار زیر است:

  • برنامه‌های دکتر بابامیر و دکتر ابراهیم‌پور تغییر کرد. برای دانشجویان کارشناسی زمان هوش مصنوعی تغییر کرد و درس شیوه را دکتر بابامیر شنبه ۱۶ تا ۱۸ ارائه نمود.

  • برنامه نویسی پیشرفته به ساعت ۱۸ تا ۲۰ شنبه و دوشنبه تغییر کرد و استاد آن دکتر باقری گذاشته شد.

  • آزالکترونیکی از چهارشنبه به یکشنبه ۱۴ تا ۱۶ منتقل شد.

  • جلسه گروه سه‌شنبه ۱۴ تا ۱۶ گذاشته شد.

  • درس کامپایلر به ساعت ۱۴ تا ۱۶ منتقل شد.

  • مدار الکتریکی به ۱۴ تا ۱۶ منتقل شد. البته احتمال تغییر بیشتر آن وجود دارد زیرا گروه‌های برق ارائه کنندهٔ این درس برای ما هستند.

  • افزودن درس روش ارائه و پژوهش تا دانشجویان ورودی ۹۳ نیز بتوانند آن را بگیرند.

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی

نسخهٔ یکم

نسخهٔ دوم

پیوند به آخرین نسخهٔ در حال تغییر

پیوند دائمی برای این نیمسال

دیدگاه‌‌‌ها