برطرف شدن مشکل درس‌های وابسته به ساختمان گسسته و چند موضوع دیگر برای انتخاب واحد

۱. چون در نمودار جدید پیشنیاز درس‌های ساختمان داده، مدار منطقی و نظریه زبان ها و ماشین‌ها درس با عنوان «ریاضیات گسسته» است بنابراین دانشجویان ورودی ۹۲ و پیش از آن نمی‌توانستند درس‌های سال بالاتر را بگیرند. چون آموزش کل راه حلی دیگری برای مسأله نداشت به صورت موقت پیشیازی سه درس یاد شده برداشته شد تا دانشجویان سال بالاتر بتوانند درس‌هایی را که به نوعی وابسته به این درس‌ها بودند بگیرند. البته بنا شد پس از انتخاب واحد پیشنیاز سه درس یاد شده را آموزش دانشکده بررسی نماید.

دانشجویان با توجه به تغییر عنوان برخی از درس‌ها از ورودی ۹۳ به بعد باید در گرفتن درس‌های دقت نمایند.

  • دو درس یکسان چنین وضعیتی دارند

  • 30042 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی: برای ورودی ۹۲ و پیش از آن

  • 211719 روش پژوهش و ارائه : برای ورودی ۹۳ و پس از آن

  • همچنین دو درس زیر

  • 96021 ریاضی مهندسی : برای ورودی ۹۲ و پیش از آن

  • 211720 ریاضیات مهندسی(کامپیوتر): برای ورودی ۹۳ و پس از آن

  • همچنین دو درس زیر

  • 30026 مدارهای الکتریکی: برای ورودی ۹۲ و پیش از آن

  • 211712 مدارهای الکتریکی1: برای ورودی ۹۳ و پس از آن

۲. درس‌های ریاضی و فیزیک دانشکده برق و کامپیوتر برای همهٔ گروه‌ها به صورت مشترک ارائه می‌شود.

۳. درس‌هایی که ویژهٔ ورودی ۹۴ هستند اکنون گنجایش صفر دارند و تا آمدن دانشجویان جدید به همین شکل باقی می‌مانند.

۴. درس‌های آزمایشگاه را به عقب نیندازید و در اولین زمان آنها را بگیرند اینها تنها درس‌هایی هستند که معرفی به استاد یا همانند آن ندارند و حتما باید به صورت عملی گذرانده شوند بنابراین می‌تواند مشکل‌های بزرگی را برایتان پیش بیاورد.

پیوند ثابت برای نیمسال ۹۴۱

دیدگاه‌‌‌ها