برطرف شدن برخی از مشکلات انتخاب واحد ۹۴۰۶۱۹

حل برخی از مشکلات انتخاب واحد به صورت فشرده به قرار زیر است توضیح‌های بیشتر در ادامه نوشته شده است.

  • حل مشکل پیشنیازی ریاضیات گسسته برای درس‌های ورودی ۹۲ و پیش از آن

  • ارائهٔ ریاضیات گسسته

  • پیشنیاز آزمدار منطقی فقط مدار منطقی گذاشته شد.

  • برداشته شدن شبکه از پیشنیازی مهندسی اینترنت فقط برای این نیمسال

  • بهبود وضعیت ریاضی ۲ روز چهارشنبه

  • ریاضی ۱ فقط پیشنیاز آمار و احتمال

در این چند روز گرفتاری‌های زیاد و به نسبت غیر منتظره‌ای برای ثبت نام‌ها پیش آمد که کوشش کردم در اولین فرصت آنها را حل کنم تا مشکل ثبت‌نام‌ها حل شود. امیدوارم این تغییرها بتواند در بهبود وضعیت آموزشی گروه کمک کند. یادآوری می‌کنم دانشجویان با توجه به سرفصل ورودی خودشان ثبت نام کنند تا مشکلی برای ثبت نامشان و در نهایت فارغ التحصیلی‌شان پیش نیاید.

ارائهٔ ریاضیات گسسته

به دلیل درخواست دانشجویان ورودی ۹۳ برای ارائهٔ این درس و با پذیرش جناب آقای مهندس حق پرست درس در این نیمسال ارائه شد. یکی از مشکلات این درس نرسیدن آن به حد نصاب است. با توجه به این که دانشجویان علوم کامپیوتر و ریاضی کاربردی همه این درس را با همین نام دارند و این نیمسال انیز این درس در دانشکدهٔ ریاضی ارائه نشده است؛ اگر از دانشجویان آن گروه‌ها کسانی را می‌شناسید که نیاز به گذراندن این درس دارند به آنها خبر دهید تا با مطرح کردن موضوع با مدیر گروه‌شان و پذیرش ایشان بتوانند در این درس ثبت نام کنند به این صورت که یک گروه روی همین گروه برای آنها ارائه شود تا بتوانند آنها نیز این درس را بگیرند و مشکل حد نصاب حل شود.

بهبود وضعیت ریاضی ۲ روز چهارشنبه

یکی از مشکلات این نیمسال این است که یکی از جلسه‌های گروه دوم ریاضی دو برای دانشکده برق و کامپیوتر روز چهارشنبه افتاده است و متأسفانه دانشجویان کمتری از گروه‌های برق این گروه را گرفته‌اند و کمتر از حد نصاب است و دانشجویان گروه ما که درس را گرفته بودند با حذف درس، دچار مشکل می‌شوند. برای حل این مشکل با مدیر گروه ریاضی کاربردی، جناب آقای دکتر سبزواری گفتگو شد و ایشان پیشنهاد کردند که دانشجویان می‌توانند در این گروه دوم ثبت نام کنند و اگر برنامهٔ درسی‌شان با گروه یکم مشکلی ندارد با هماهنگی استاد درس، در گروه یکم حضور پیدا کنند. یادآوری می‌شود استاد هر دو گروه یک نفر است. بنابراین پیشنهاد می‌کنم دانشجویان کامپیوتر گروه‌شان را تغییر دهند و در گروه روز چهارشنبه ثبت نام کنند ولی می‌توانند در گروه دیگر حضور پیدا کنند.

حل مشکل پیشنیازی ریاضیات گسسته برای درس‌های ورودی ۹۲ و پیش از آن

نخستین مشکل پیش آمده برای ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۲ و پیش از آن گذاشته شدن پیشنیازی درس ریاضیات گسسته به جای ساختمان گسسته برای درس‌های پس از آن بود زیرا در سرفصل جدید نام درس عوض شده است و باید برپایهٔ آن در سامانهٔ آموزش پیشنیازها رعایت شود. این مشکل در همان روز مشخص شدن مشکل با همکاری آموزش دانشکده، اطلاع رسانی دانشجویان و نامه‌ام در کارتابل به آقای بدیعی حل شد.

پیشنیاز آزمدار منطقی فقط مدار منطقی گذاشته شد

یکی از مشکلات به نسبت قدیمی برای دانشجویان کامپیوتر پیشنیازی درس آزمدار الکتریکی برای درس آز مدار منطقی بود. خوشبختانه با توجه به این که جناب آقای مهندس فتاح به تازگی به گونه‌ای سرفصل را تنطیم کرده‌اند که نیازی به گذراندن درس آز مدار منطقی برای دانشجویان ما نیست و با پذیرش ایشان پیشنیازی این درس نیز برداشته شد.

برداشته شدن شبکه از پیشنیازی مهندسی اینترنت فقط برای این نیمسال

یکی از مشکل‌های مهم سال‌های کنونی گروه این بود که دانشگاه به دلیل اعتراض یک یا دو نفر دانشجوی قدیمی تعداد دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۱ را کاهش داد و به این ترتیب مشکل حد نصاب نرسیدن درس‌ها همواره برای آنها وجود داشت و البته این مشکل به نوعی به دانشجویان پیش از آن نیز که برخی از درس‌های را عقب افتاده بودند منتقل شد. این مشکل در این نیمسال نیز این مشکل هنوز گریبانگیر گروه است. به استاد درس نامه زدم و در این باره توضیح دادم و پیشنهاد دادم که برای این نیمسال درس به گونه‌ای ارائه شود که وابستگی آن به درس شبکه کمتر باشد و ایشان پذیرفت. نامه به آقای بدیعی، رییس خدمات آموزشی دانشگاه زدم و ایشان نیز پیشنیاز را تغییر دادند که دانشجویان قدیمی بتوانند درس را بگیرند. فقط دقت شود که این درس برای ورودی ۹۱ و پیش از آن یا مهمانی‌های هم ورودی آنان است بنابراین دانشجویان ورودی ۹۲ و پس از آن حق گرفتن درس را ندارند مگر موردهای خاص با امضای مدیر گروه.

ریاضی ۱ فقط پیشنیاز آمار و احتمال

برای حل مشکل دانشجویان و برای هماهنگی با گروه‌های دیگر دانشکده و پس از گفتگو با جناب آقای دکتر گنجی معاون آموزشی دانشکده، از این پس پیشنیاز آمار و احتمال فقط ریاضی ۱ خواهد بود تا دانشجویان بتوانند زودتر این درس را بگیرند. البته چون دیگر گروه‌ها نیز پیش از این چنین پیشنیازی را فقط داشتند گروه آمار نیز مشکلی با این موضوع نخواهند داشت.

پیوند ثابت برای نیمسال ۹۴۱

دیدگاه‌‌‌ها