خوب دیدن و خوب زیستن

خوب دیدن چیست؟ بد دیدن چیست؟ ناراستی، دروغ و پندار پوچ خوبی و راستی نیست. ارزش واژه‌ها و به کارگیری درست آنها

توضیح‌های بیشتر …

گزارش هفتهٔ یکم برگزاری آموزش مجازی درس‌های نیمسال ۹۸۲ در گروه مهندسی دانشگاه کاشان

به کارگیری تلگرام به عنوان بستر اصلی آموزش همراه با نوشتن متن یا گذاشتن صوت و تصویر و دیگر پرونده‌ها در آن به صورت برخط و تا اندازه‌ای به صورت زنده که بتوان توضیح‌ها را فرستاد یا پرسش‌ها را پاسخ داد. افراد گوناگونی هنگام پرسش و پاسخ می‌توانند بنویسیند یا بگویند و به هم با ارجاع دادن (reply) پاسخ دهند. در کنار آن به کارگرفتن ابزارهای بی‌درنگ اشتراکی تا محیطی مانند کلاس فراهم کند برای کد زنی، نوشتن و شکل کشیدن و حتی نوشتن فرمول. بهتر می‌بینم به جای یک ابزار بزرگ و سنگین چند ابزار ساده و کوچک را به کار ببرم مانند codeshare , webwhiteboard , writeurl , miro , overleaf ,

به کارگرفتن یک ابزار انتقال صوت گروهی مانند join یا linphone یا همانند آن که بتواند سرعت خوبی داشته باشد و قابل تنظیم باشد. اگر zoom بسته نبود از همه بهتر بود. البته به دلیل‌هایی که نوشتم در تلگرام متن را به جای گفتن می‌نویسم ولی همکاران می‌توانند به جای این بخش همان صوت بی‌درنگ یا زنده را به کمک ابزاری به کار ببرند.

توضیح‌های بیشتر …

internet ban in Iran

The only way for reaching me right now is by sending me email to yoosofan@chmail.ir or yoosofan@mailfa.com

Please send me an email if you ever can because I do not know that you may able to see this website or not. Also you may not able to send any email outside of Iran unless you use the chmail.ir or mailfa.ir

Unfortunately, mail server of kashanu is not working too.

Hope you understand what situation we (Iranian) are in. The government filter internet and we have an internal country network while even many websites hosted in Iran have been banned too.

چرا گاهی بهای اغلبِ رمزپول‌ها با هم کاهش می‌یابد؟

چرا گاهی بهای اغلبِ رمزپول‌ها با هم کاهش می‌یابد؟

توضیح‌های بیشتر …

انتشار الکترونیکی کتاب مقدمه‌ای بر مسابقات برنامه نویسی

نسخهٔ الکترونیکی کتابِ «مقدمه‌ای بر مسابقات برنامه‌نویسی» با هماهنگی میان نویسندگان و ناشر منتشر شد.

توضیح‌های بیشتر …

اقتدارگریزی

اقتدارگریزی یکی از مکتب‌های سیاسی و اقتصادی مهم با تاریخچه‌ای بیشتر از یک قرن است که در دهه‌های اخیر طرفداران بیشتری یافته است و ایده‌های اولیهٔ آن به شکل‌های گوناگون گسترش یافته است.

توضیح‌های بیشتر …

چگونه دانستن می‌تواند نگرانی در پی نداشته باشد؟

برخی گمان می‌کنند دانستن، افسردگی به همراه دارد؛ سال‌ها گذشت تا بتوانم بدانم که می‌تواند این گونه نباشد. ولی چگونه چنین چیزی شدنی است؟

توضیح‌های بیشتر …

To the Memory of Mr. Honarmand

Iran is a country surrendered by politics clouds and most of us, in Iran, deal with. The more important problem is we think everything is somehow related to politics and for solving many problems we search a political solution. I know this is odd for you who do not live in Iran but it is very common in my country. I grown up when the war was the most important problem of my country and most people think about war such that even youths people like me, at that time, living in a small city thinking about war and politics. I, personally, love soldiers who give their lives for the people who they love even they were played or they were wrong. Because at that time, they thought this is the best action to take. Therefore, I admire them while after ending the war, my opinion about Iran and Iraq war had been changed because of political problems of my city, NajafAbad.

There were some people who really were doing their job well and focusing on their tasks instead of wasting their time only on politics. One of the best of my hero in this story is the head of my middle school, Mr Honarmand. He was spending a lot of time to teach us and creating best opportunity for us in respect to our motivations. He bought a video player for our school to show movies in the school, it was incredible on that time on a small school in a small city in Iran. He always scheduled for picnic at weekends for students and other teachers. I can't forget the moment he was trying to take some of us to a scientific contest by his own old and appalling automobile while we were out of time and he was driving fast and smiling and telling us some jokes. He didn't lose any opportunity to motivate us to participate in any kind of positive actions and groups. He was done whatever he can to fill our time with great energy and happiness and prevent us to fell in various bad things. I've tried to be like him or some updated version of him, to do my job very carefully and prevent myself and other of my colleagues or students to deviate our primary goals instead of wasting on irrelevant topics. We can be happy wherever we live if we focus on small things around us and improve them. It doesn't mean we should always laugh and don't be serious. As Mr.Honarmand taught me sometimes we should be very serious and angry or at least play this role to prevent something bad happen while we are trying to prepare a good place and community that they can be happy if they want.

برنامه درسی نیمسال دوم ۹۴۲

نسخهٔ 942-941017

برنامه ریزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ (۹۴۲) را آقای مهندس گلی با شرایطی پذیرفتند انجام دهند. بنابراین لطفا اگر هر گونه پرسشی در این زمینه یا پیشنهادی دارید با ایشان در میان بگذارید. رایانامهٔ ایشان در ادامه گذاشته شده است.

"salmangoli" <salmangoli@kashanu.ac.ir>; "salmangoli" <salmangoli@gmail.com>; "salman goli" <salmangoli@yahoo.com>

البته اگر فرصت کنم برخی از نسخه‌های برنامه را در این وب‌گاه می‌گذارم ولی به هر حال نظرات خود را برای ایشان بفرستید.

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی نیمسال ۹۴۲

برنامه درسی نیمسال دوم ۹۴۲

نسخهٔ 942-941013

برنامه ریزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ (۹۴۲) را آقای مهندس گلی با شرایطی پذیرفتند انجام دهند. بنابراین لطفا اگر هر گونه پرسشی در این زمینه یا پیشنهادی دارید با ایشان در میان بگذارید. رایانامهٔ ایشان در ادامه گذاشته شده است.

"salmangoli" <salmangoli@kashanu.ac.ir>; "salmangoli" <salmangoli@gmail.com>; "salman goli" <salmangoli@yahoo.com>

البته اگر فرصت کنم برخی از نسخه‌های برنامه را در این وب‌گاه می‌گذارم ولی به هر حال نظرات خود را برای ایشان بفرستید.

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی نیمسال ۹۴۲