time_table_941_05

نسخهٔ پنجم

برخی از ویرایش‌های انجام شده:

  • افزودن درس‌های پایهٔ برای ورودی ۹۴ به همین جدول

  • افزودن برنامهٔ مناسب برای آموزش

  • تغییر زمان آزمون‌های هوش، گرافیک،‌ محاسبات و شیوه

نسخهٔ چهارم (زمان آزمون‌ها)

نسخهٔ سوم

نسخهٔ دوم

نسخهٔ یکم برنامه نیمسال یکم ۱۳۹۴

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی

پیوند دائمی برای برنامهٔ درسی این نیمسال (این پیوند شاید آخرین نسخه را نشان ندهد زیرا سرویس دهنده‌های اینترنت پرونده‌ها را گاهی تا چند روز در خود ذخیره می‌کنند و به جای این که از وب‌گاه اصلی گرفته شود که به روز شده است نسخهٔ قدیمی‌تر را نشان دهند. البته پس از این که برنامه وارد سامانهٔ آموزش شد و این پرونده تغییر نکرد همین پرونده آخرین نسخه خواهد شد. البته فشردن کلید ترکیبی Ctrl+R یا کلید F5 در مرورگر نیز انجام شود.)

دیدگاه‌‌‌ها