خبرهایی دربارهٔ نیمسال ۹۴۱

  • جلسهٔ معارفهٔ دانشجویان ورودی ۹۴ در تالار دانشکده‌مهندسی در طبقهٔ سوم برگزار می‌شود.

  • کارشناسی ۱۶ تا ۱۷

  • کارشناسی ارشد ۱۷ تا ۱۸

  • درس‌ها

  • 30026 مدارهای الکتریکی: برای ورودی ۹۲ و پیش از آن

  • 211712 مدارهای الکتریکی1: برای ورودی ۹۳ و پس از آن

  • ریاضی۲ گروه ۲۵ٕدر روزهای دوشنبه و چهارشنبه به احتمال فراوان حذف می‌شود.

دیدگاه‌‌‌ها