برخی از موضوع‌های مربوط به نیمسال و انتخاب واحد

  • ریاضی۲ گروه ۲۵ٕدر روزهای دوشنبه و چهارشنبه به احتمال فراوان حذف می‌شود.

  • نزدیک شدن به مهلت گرفتن پروژهٔ کارشناسی برای ورودی ۹۱ و پیش از آن

دیدگاه‌‌‌ها