زبان نمایش با نمودارنمایه نرم افزار   


فرآیندهای شرکت کننده در شبیه سازی را مشخص کنید، الگوریتم مورد استفاده پردازنده را تعیین نمایید و دکمه Start را بزنید.

شناسه فرآیند نام فرآیند زمان ورود زمان پایان اندازه فرآیند
Start!